تاريخ : | | نویسنده : مدیر

Life is happiness
زندگی شادی است


Life is joy
زندگی لذت است


Life is love
زندگی عشق است


Life is unity
زندگی وحدت است


Life is care
زندگی مراقبت است


Life is faith
زندگی اعتقاد است


Life is freedom
زندگی آزادی است


Life is peace
زندگی آرامش است


Life is creation
زندگی خلقت است


Life is fantasy
زندگی خیال است


Life is art
زندگی هنر است


Life is a dream
زندگی یک رویاست


Life is a fairy tale
زندگی یک افسانه است


Life is a mystery
زندگی یک راز است


Life is knowledge
زندگی دانستن است


Life is delight
زندگی شوق است


Life is rest
زندگی آسایش است


Life is splendour
زندگی باشکوه است


Life is nature
زندگی گوهر است


Life is elegance
زندگی لطافت است


Life is Feelings
زندگی احساس است


Isn't it
آیا چنین نیست؟


زندگی زیباست ...  • بن تن
  • زمستانه