به چه قیمت؟

می گوینده به چشمانت فقط اعتماد کن .. اگر با چشمانت ندیدی شنیده ها را قبول نداشته باش .. حرف زیاد است , باد حرفهایی با خود می آورد که به آن اعتمادی نیست.

جدیداً به چشمانم نیز اعتمادی ندارم , دیده هایت برای مدت ها تو را در شوک ناباوری می گذارد... 

دلم نمی آید با این صراحت بگویم ---------------» ترجیح می دهم سکوت کنم !

فقط یک سوال دارم  به چه قیمتی انسانیت را به گند می کشیم؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید